MR

Wat is de MR?
De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk (gekozen) orgaan dat op deze school actief (mee)denkt over het te voeren beleid. Hierbij moet u denken aan zaken als:
 
- waaraan besteed de school zijn geld?
- hoe kunnen we actief inspelen op onze omgeving?
- wat leeft er op school?
- hoe draagt ieder zijn/haar steentje bij om de school optimaal
  te houden?
 
Wie zitten in de MR?
De bedoeling is dat het aantal ouders en leerkrachten gelijk is
Op dit moment is er een vacature in de ouderdelegatie.
 
De huidige leden zijn:
 
Leerkrachten
- Latifa el Azzouzi (gr 1/2)
- Cathy Koster (voorzitter) (gr 8)
- Anita Verbeek 

Ouders
- Martijn Arets
- Stefanie van Oldenhoven
- Wouter Bosma
 
Hoe weet u wat er besproken wordt?
De raad vergadert 4 keer per schooljaar. De vergaderingen zijn openbaar; iedereen is welkom op de publieke tribune. In de jaarkalender vindt u de data. 
Ook de notulen zijn openbaar. De agenda wordt minstens een week voor de vergadering kenbaar gemaakt. De notulen zijn op te vragen bij de administratie en MR leden.