Kwaliteit

De kwaliteit van brede school Fiep Westendorp is niet alleen te vangen in cijfers of Cito uitslagen. Kwaliteit op de Fiep is veel meer. We hebben het dan over taal, reken, sociale, emotionele, culturele, motorische en creatieve vaardigheden. Maar ook over veiligheid, respectvol omgaan met elkaars leefwijze, levenbeschouwing en de omgeving, voor normen en waarden als tolerantie en solidariteit.
 
De inspectie beoordeelt scholen vooralsnog op de cognitieve ontwikkeling van kinderen ofwel hoe ontwikkelt een kind zich op het gebied van lezen, taal en rekenen. In het algemeen kunnen we opmerken dat de Fiep er in slaagt zoveel mogelijk uit de kinderen te halen wat er in zit. 
 
Om een indruk te krijgen van de prestaties van onze kinderen op taal en rekengebied maken zij verschillende landelijke genormeerde toetsen. We drukken de resultaten uit in percentages. De volgende vakgebieden worden getoetst: 
- technisch lezen 
- begrijpend lezen
- woordenschat 
- spelling 
- werkwoordspelling (groep 7 en 8)
- rekenen/wiskunde
- studievaardigheden (groep 7 en 8)
 
Aangezien met enige regelmaat de toetsen worden bijgesteld of worden veranderd zijn ze lastig onderling met elkaar te vergelijken.