De Fiep Westendorp is een van oudsher katholieke school waar iedereen, ongeacht geloof of levensbeschouwing, welkom is. Brede school Fiep Westendorp kent schoolregels voor de kinderen. We hanteren de zgn. “kapstokregels”, die in de gehele school zichtbaar opgehangen zijn en die structureel behandeld worden:

  •  Voor groot en klein zullen we aardig zijn.

  • We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen.

  • De school is van binnen een wandelgebied en buiten hoeft dat lekker niet.

Visie

Op de Fiep Westendorp is veel aandacht voor rekenen en lezen. Dit begint al bij de kleuters, door op speelse wijze te werken aan de reken- en leesvaardigheden. Ons onderwijs is dynamisch. Wij zijn voortdurend op zoek naar wat onze kinderen nodig hebben. Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen leerstijl. Wij passen ons onderwijs daarop aan. We geven les via het EDI-model (Expliciete Directe Instructie). We werken met coöperatieve werkvormen, waarbij kinderen actiever betrokken zijn bij de les en leren samenwerken.

Naast gedegen lees-, taal-, en rekenonderwijs besteden we veel tijd aan creatieve vakken en sociale ontwikkeling. Op de Fiep gaat de creatieve ontwikkeling hand in hand met de cognitieve ontwikkeling. De kinderen krijgen vanaf groep 1 muziekles. Samen zingen is een prettige afwisseling tijdens een lesdag en zorgt voor een goede sfeer in de klas. Vanaf groep 3 bespelen de kinderen verschillende instrumenten. Vanaf groep 6 kunnen ze auditeren voor de talentenband. Deze lessen worden gegeven in ons muzieklokaal. We spelen verder ook toneel met de kinderen. Vooral de musicals die de kleutergroepen elk jaar opvoeren zijn iedere keer weer een feest.

Bij de kleuters wordt natuurlijk heel veel geschilderd en geknutseld. Vanaf groep 3 krijgen de kinderen les van een vakdocent beeldende vorming. De Fiep is bovendien een brede school. Dit houdt in dat er na school verschillende activiteiten worden georganiseerd. Kinderen kunnen kiezen uit sport, muziek, toneel en kunst.

Sociale ontwikkeling

Voor de sociale ontwikkeling maken wij gebruik van de methode 'De Vreedzame School'. Met deze methode werken ervaren leerkrachten aan een prettige sfeer in de klassen. Als kinderen zich op school veilig voelen durven zij zich veel meer te uiten. Dit alles draagt bij aan goede resultaten. We werken met een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen overblijven. De kinderen eten met de leerkracht en spelen buiten onder toezicht van pedagogische medewerkers. Dit geeft veel rust in de school. De kinderen zijn om kwart voor 3 vrij en op woensdag om half 1.

Buurtschool

De Fiep Westendorp is een buurtschool, met zo'n 400 leerlingen. Iedereen kent elkaar en dat is wel zo prettig. Goed contact tussen leerlingen en leerkrachten vinden wij heel belangrijk. Dat daarbij de ouders een belangrijke rol spelen moge duidelijk zijn. Daarom betrekken wij de ouders zoveel mogelijk bij de school. Bij de kleuters en in groep 3 doen we dit bijvoorbeeld door het geven van voorstellingen en koffie-ochtenden. Iedere woensdag- of vrijdagochtend bent u welkom om met uw kind in de klas spelletjes te doen en te bekijken waar uw kind op dit moment mee bezig is in de klas. Er is koffie en thee voor de ouders. Dit zijn altijd hele gezellig momenten en een mogelijkheid om op een informele manier te praten met de leerkracht, andere ouders en andere kinderen. In groep 4 is er een spelletjesochtend en in de groepen 5 en 6 zijn er inlooplessen.

Brede school Fiep Westendorp; daar voel je je thuis!

EDI en coöperatief leren

Wij geven op school les volgens het EDI-model. EDI staat voor expliciete directe instructie. De leerkracht doet het voor, we doen het samen, de kinderen doen het samen en dan doe je het alleen. Er is veel aandacht voor begeleide inoefening en differentiatie.

Samenwerken is een belangrijke vaardigheid die leerlingen nodig hebben om goed te kunnen functioneren in de samenleving. Coöperatief werken is een goede manier om deze vaardigheid in de praktijk te oefenen. Al in de kleutergroepen werken wij met coöperatieve werkvormen.

Leerlingen leren met en van elkaar. Leerlingen die coöperatief leren, werken op een gestructureerde manier samen in tweetallen of in kleine groepjes. De achterliggende gedachte is dat kinderen niet alleen leren van de interactie met de leerkracht, maar ook van de interactie met elkaar. De leerlingen zijn actief met de leerstof bezig, ze praten er met elkaar over, waardoor de inhoud van de stof meer betekenis voor hen krijgt. Door de samenwerking in een groepje, ontwikkelen leerlingen ook samenwerkingsvaardigheden.

Binnen coöperatief leren kunnen verschillen tussen leerlingen benut worden: De ’sterke’ leerlingen zijn model voor de ‘zwakkere’ leerlingen en helpen hen. Op hun beurt krijgen de ’sterke’ leerlingen meer inzicht in de leerstof door de uitleg die ze aan anderen geven. Door samen te werken, leren de leerlingen in een groep elkaar beter kennen. Er ontstaat een klimaat in de klas waarin leerlingen elkaar waarderen, begrip voor elkaar hebben en bereid zijn elkaar te helpen. Coöperatief leren is een werkvorm die bij alle vakken kan worden toegepast. Bijvoorbeeld bij rekenen, bij onderdelen van taalvaardigheid zoals spelling en begrijpend lezen en bij de zaakvakken: geschiedenis, biologie en aardrijkskunde.

Ontdekkend en onderzoekend leren

De Fiep zal eind schooljaar 2023-2024 een methodiek gaan kiezen waarmee wij binnen ons curriculum aandacht zullen gaan besteden aan het ontdekkend en onderzoekend leren (groep 1-8). We worden hierbij ondersteund door Wismon. Zij hebben onze wensen in kaart gebracht en helpen ons met het kiezen van een daarbij passende methode en/of methodiek. Wij willen binnen ons onderwijs onze leerlingen nog meer activeren door het formuleren van onderzoeksvragen en het uitvoeren van een onderzoek. En dan vervolgens de bevindingen op een passende wijze te presenteren aan de klas. Hierdoor valt het ontdekkend en onderzoekend leren ook te koppelen aan stelonderwijs, woordenschatontwikkeling en begrijpend leesonderwijs. En vergeet ook niet de aandacht voor presentatie en ICT-vaardigheden.