Ouderbijdrage

Basisonderwijs is in principe gratis in Nederland. Omdat niet alle activiteiten op school door de overheid worden betaald, mogen scholen een vrijwillige ouderbijdrage vragen. Dit geld wordt gebruikt voor bijzondere aangelegenheden, zoals het schoolreisje, een uitje of excursie, een cadeautje met Sinterklaas of de Kerstviering. De bijdrage wordt samen met ouders via de medezeggenschapsraad vastgesteld. Bij de inschrijving van een kind is de school verplicht een specificatie te geven van de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. Jaarlijks wordt u via een (nieuws)brief op de hoogte gesteld van deze bijdrage en de wijze waarop dit kan worden betaald. Bij alle extra activiteiten die onze school organiseert kunnen alle leerlingen meedoen. Ook als hun ouders geen vrijwillige ouderbijdrage betalen. 

U betaalt per kind 55 euro. Dit geldt voor alle kinderen van het gezin. U ​stort het bedrag op rekeningnummer NL82INGB0005400862 t.n.v. OV brede school Fiep Westendorp Amsterdam. Vermeld hierbij: Ouderbijdrage en de naam + groep van uw kind. Heeft uw kind een stadspas? Dan betaalt de gemeente voor u. U hoeft hiervoor alleen maar de stadspas te laten scannen bij de administratie.

Ameland (groep 8)

Per kind betaalt u 135 euro. U stort het bedrag op rekeningnummer NL82INGB0005400862 t.n.v. OV brede school Fiep Westendorp Amsterdam. Vermeld hierbij: Ameland en de naam + groep van uw kind.

Verzekeringen en aansprakelijkheid

Het schoolbestuur heeft voor elke school een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen; personeel; vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking.

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn (bestuursleden; personeel; vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand.

Ten eerste is de school of het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. Deze opvatting leeft wel bij veel mensen, maar berust op een misverstand. De school is alleen aansprakelijk en daarmee schadevergoedingsplichtig wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus te kort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is dus mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid van de kant van de school.

Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Ouders (van kinderen jonger dan 14 jaar) zijn primair zelf verantwoordelijk voor het doen en laten van hun kinderen. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.