Ieder jaar vragen enkele ouders extra vakantieverlof buiten de schoolvakanties om. De leerplichtwet is hier duidelijk over: “Het is slechts toegestaan extra vrij te geven in gewichtige gevallen." Volgens de richtlijnen die de leerplichtambtenaren hebben gekregen, wordt een extra vakantiedag of een dagje tussendoor daar niet onder verstaan. Het is dus NIET mogelijk bijv. eerder op zomervakantie te gaan dan op vrijdag 19 juli 2024 om 12.00 uur.

Het kan voorkomen, dat het vanuit het bedrijf waarbij u werkt, onmogelijk is uw vakantie binnen de schoolvakanties te plannen. In een dergelijk geval kan toestemming aan de leerplichtambtenaar worden gevraagd voor extra verlof. Daarvoor is een verklaring van de werkgever nodig, waaruit de noodzaak van het verzoek om extra verlof blijkt.

Aanvraagformulieren zijn te verkrijgen bij de administratie van de school. Deze zullen minstens 6 weken voorafgaand aan het verlof moeten worden ingeleverd. De directie geeft beschikkingen af als blijkt dat het om een aantoonbare gewichtige omstandigheid gaat. Als de directie twijfelt aan de rechtmatigheid van verzuim zal de leerplichtambtenaar worden ingeschakeld. U kunt bij onze administratie terecht voor de leerplichtfolder, uitgegeven door het stadsdeel.