Passend onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs van start gegaan. Alle scholen hebben de plicht om te zorgen voor een passende onderwijsplek en passend onderwijs voor ieder kind. Het bieden van goed onderwijs en aangepaste zorg is geen zaak van de school alleen. Een goede samenwerking tussen de Amsterdamse scholen, ouders, leerkrachten, jeugdzorg en gemeente moet het mogelijk maken om kinderen onderwijs en zorg op maat te bieden. 

Onderwijskwaliteit

De kwaliteit van brede school Fiep Westendorp is niet alleen te vangen in cijfers of uitslagen van IEP-toetsen. Kwaliteit op de Fiep is veel meer. We hebben het dan over taal, reken, sociale, emotionele, culturele, motorische en creatieve vaardigheden. Maar ook over veiligheid, respectvol omgaan met elkaars leefwijze, levenbeschouwing en de omgeving, voor normen en waarden als tolerantie en solidariteit. De inspectie beoordeelt scholen vooralsnog op de cognitieve ontwikkeling van kinderen ofwel hoe ontwikkelt een kind zich op het gebied van lezen, taal en rekenen. In het algemeen kunnen we opmerken dat de Fiep er in slaagt zoveel mogelijk uit de kinderen te halen wat er in zit.  Om een indruk te krijgen van de prestaties van onze kinderen op taal en rekengebied maken zij verschillende landelijke genormeerde toetsen. We drukken de resultaten uit in percentages. De volgende vakgebieden worden getoetst: 

  • technisch lezen 

  • begrijpend lezen

  • woordenschat 

  • spelling 

  • werkwoordspelling (groep 7 en 8)

  • rekenen/wiskunde

  • studievaardigheden (groep 7 en 8)

Aangezien met enige regelmaat de toetsen worden bijgesteld of worden veranderd zijn ze lastig onderling met elkaar te vergelijken.

Kunst en cultuur

Kerstmusical Al jaren is het bij ons op de Fiep de traditie dat er met Kerst een speciale Kerstmusical wordt opgevoerd. Dit gebeurt voornamelijk door de leerlingen van groep 8 en de kleuterbouw. Soms kiezen we er ook voor om kinderen uit de andere groepen mee te laten doen. Muziekles Muziek is en blijft een belangrijk onderdeel van ons onderwijs. Voor de groepen 1/2 houdt dit in dat zij meedoen aan muziekprojecten van de muziekschool. Groep 1-4 doet mee aan het muziekatelier. Groep 3 t/m 8 krijgt wekelijks op maandag of dinsdag muziekles van meester Burak.

Gymles

De kinderen van groep 1-2 krijgen 1 gymles per week van onze vakleerkracht. De overige lessen worden door de leerkrachten van de kleuterbouw verzorgd. De groepen 3-8 krijgen twee keer gym per week van meester Omar. 

Rooster gymles

Schooltandarts

De schooltandarts komt twee keer per jaar op school. Kinderen, van wie de ouders toestemming verlenen, worden gecontroleerd. Kleine aandoeningen worden op school verholpen. Bij grotere problemen wordt er met de ouders en kind een nieuwe behandelafspraak gemaakt. Aanmeldformulieren kunt u bij de administratie krijgen.