De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk (gekozen) orgaan dat op deze school actief (mee)denkt over het te voeren beleid. Hierbij moet u denken aan zaken als:

  • Waaraan besteedt de school zijn geld?

  • Hoe kunnen we actief inspelen op onze omgeving?

  • Wat leeft er zoal op school?

  • Hoe draagt ieder zijn/haar steentje bij om de school optimaal te houden? 

Wie zitten er in de MR?

Leerkrachten:
Daphne van den Berg
Omar Karim
Maite van der Beek

Ouders:
Wouter Bosma
Ihsane Chakroun
Hana Zangana

Hoe weet u wat er besproken wordt?

De raad vergadert 6 keer per schooljaar. De vergaderingen zijn openbaar; iedereen is welkom op de publieke tribune. In de jaarkalender vindt u de data. Ook de notulen zijn openbaar. De agenda wordt minstens een week voor de vergadering kenbaar gemaakt. De notulen zijn op te vragen bij de administratie en via de fiep.mr@askoscholen.nl.